YURT DIŞINDA BOŞANDINIZ…

YURT DIŞINDA BOŞANDINIZ…

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

2675 sayılı yasa gereğince yabancı mahkemelerce hükme bağlanmış kararların Türkiye´de uygulanabilmesi için, Türkiye´deki mahkemeden tenfiz ya da tanıma kararı alınması gerekmektedir. Yani yurt dışında boşanmış olmanız, Türkiye’ de de boşandığınız anlamına gelmez.

Unutmayın ki; tanıma ve tenfiz birbirinden farklıdır. Tanıma; yabancı mahkeme tarafından hükme bağlanmış kararlardan ülkemizde de kesin hüküm olarak yararlanılması, tenfiz ise; yabancı bir mahkeme kararının icra edilebilmesidir. Buna bağlı olarak tenfiz dilekçesine, mahkeme ilamının (tercümesi ile birlikte) ve ilamın kesinleştiğini gösterir yazı, şerh veya belgenin o ülke makamlar tarafından onanmış aslı (yani APOSTİL ŞERHİ) eklenir.

Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede -6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde- yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.

Lahey Sözleşmesine Taraf Ülkeler

ABD, Dominik, İzlanda, Panama, Almanya, Ekvador, Japonya, Polonya, Andora, El Salvador, Karadağ, Portekiz, Antigua, Ermenistan, Kazakistan, Romanya, Arjantin, Estonya, Kolombiya, Rusya Federasyonu, Arnavutluk, Fiji, Kuzey İrlanda, Saint Kitts ve Nevis, Avustralya, Finlandiya, Lesotho Saint Lucia, Avusturya, Fransa, Letonya Saint Vincent, Azerbaycan, Grenada, Liberya, Samoa, Bahamalar, Grenadines, Lihtenştayn, San Marino, Barbados, Güney Afrika, Litvanya, Seyşeller, Barbuda, Güney Kore, Lüksemburg, Sırbistan, Belarus, Gürcistan, Macaristan, Slovakya, Belçika, Hırvatistan, Makedonya, Slovenya, Belize, Hindistan, Malavi, Surinam, Birleşik Krallık (İngiltere), Hollanda, Malta, Svaziland, Bosna-Hersek, Honduras, Marshall Adaları, Tonga, Bostvana, Hong Kong, Makou, Mauritius, Trinidad ve Tobago, Brunei Sultanlığı, İrlanda, Meksika, Türkiye, Bulgaristan, İspanya, Moldova, Ukrayna, Cook Adaları, İsrail, Monako, Venezuela, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Namibya, Yeni Zelanda, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Niue, Yunanistan

Mahkemenin tenfiz kararı vermesi için aşağıdaki şartların da gerçekleşmesi gerekir.

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma yahut devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması, (Tanıma davalarında bu şart aranmamaktadır.)
  2. b) İlamın Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması,
  3. c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması,
  4. d) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk Mahkemesine itiraz etmemiş olması gerekmektedir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davasının hızlı bir şekilde neticelenmesi için bir avukattan destek alarak işlemlerinizi yaptırmanız yararlarınıza olacaktır, aksi halde süre çok daha uzun ve meşakkatli olabilecektir. Tanıma ve tenfiz yetkisi içeren vekâletname düzenlenmesi halinde vatandaşlarımızın Türkiye’ ye gelme zorunluluğu da olmayacaktır.

Vekaletname Örneği

Aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya,keza eşim ………………………….’ ın aleyhine açtığım veya eşim …………………………..’ ın benim aleyhine açacağı BOŞANMA, davaları ile ilgili Keza Türkiye dışında başka ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma davama ilişkin kararların TANINMASI VE TENFİZİ davaları ile sair kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem , şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragati ve feragati davayı kabule, temyizden feragate ve temyizden feragati kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere ANTALYA BAROSUNA,3772 sicil ile kayıtlı, Atatürk Bulvarı Pınarbaşı Mah. 705. Sk. Gül Sitesi A Blok K:2 D:4 Konyaaltı- ANTALYA adresinde ikamet eden AVUKAT SELİN TORUN tarafımdan vekil kılınmıştır.

Vekâletname veren :

Adresi :

T.C.Kimlik No :

 

 

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Bir Cevap Yazın

Avukat Selin Torun